حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • فرصت تجاری سازی ایده های جدید در مصالح نوین صنعت و ساختمان

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
 • فراخوان سرمایه گذاری طرح های برتر صنعت انرژی مبتنی بر فناوری نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 • سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزه‌ی محیط زیست مبتنی بر فناوری‌ نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 • ساخت داروهای ضدگلوکوم برپایه فناوری‌های نوین دارورسانی

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری